Szybieka Zachar (Šybieka Zachar, Шыбека Захар), urodził się 30 lipca 1948 roku w wiosce Asinaŭka w okręgu witebskim. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Historycznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracę doktorską obronił na tym Uniwersytecie w 1977 roku, a rozprawę habilitacyjną w 1998. W latach 1972-1974 pracował jako nauczyciel historii, następnie (1974-1991) jako pracownik naukowy Instytutu Historii Akademii Nauk Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Od 1991 do 1998 roku był kierownikiem oddziału studiów białoruskich w Narodowym Naukowo-Edukacyjnym Ośrodku im. F.Skaryny. W1999 roku został dyrektorem Narodowego Muzeum Historii i Kultury Białorusi. Od 2000 roku jest profesorem w katedrze historii gospodarczej Białorusi i innych krajów na Państwowym Białoruskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Jest także konsultantem naukowym Encyklopedii Białoruskiej im. Piatrusia Broŭki. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię Mińska drugiej połowy XIX do początku XX wieku, miast Białorusi, dzieje miast białoruskich w łatach 1861-1904, białoruski ruch narodowy w XIX-XX wieku. Zachar Szybieka jest autorem następujących monografii: "Mińsk w końcu XIX - na początku XX w. Zarys historii rozwoju spoleczno-gospodarczego" (wydana po rosyjsku, Mińsk 1985), "Miasta Białorusi (lata 60. XIX - początek XX wieku)" (wydana po białorusku, Mińsk 1997). Jako współautor wydał także po rosyjsku (Mińsk 1990) i po białorusku (Mińsk 1994) monografię "Mińsk. Strony z życia przedrewolucyjnego miasta". Poza tym napisał ponad sto artykułów i recenzji publikowanych w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych i gazetach na Białorusi i w innych krajach.

Źródło: Zachar Szybieka. Historia Białorusi: 1795-2000. Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2002.

Паведаміць пра недакладнасьць