approach [ə'proutʃ]
I n
1. прыбліжэнне, набліжэнне, надыход
2. падыход
II v набліжацца, надыходзіць, падыходзіць
approach the town падыходзіць да горада
autumn is approaching надыходзіць восень

Паведаміць пра недакладнасьць