абагаціцца, -гачуся, -гацішся, -гаціцца; зак.
1. Стаць багатым, разбагацець.
2. (1 і 2 ас. не ўжыв.). Стаць багацейшым на якое-н. рэчыва (пра глебу, руду, мінералы і пад.). Глеба абагацілася азотам.

Паведаміць пра недакладнасьць