камень
сядзець каменем. Сен., Стаўб. Зласл. Незадав. 1. Пра нейкую перашкоду ў справе. 2. Пра сцішанае, спакойнае сядзенне. МК, 254.
боўкнуць як камень у ваду. Няўхв. Пра бясследнае знікненне чаго-, каго-н. Носович, 28.
быццам камень з сэрца спаў. Ухв. Пра чалавека, які адчуў вялікую палёгку, супакоіўся. Санько, 69.
вісець як камень на шыі. Ваўк. п. Няўхв. Пра адчуванне цяжару доўгу, нейкай справы, абавязку. Federowski, 155.
глізовы хлеб бы камень. Лун. Няўхв. Пра ацеслівы хлеб. Шаталава, 41.
дзеці гадаваць як сініцы камень кляваць. Гл. сініца.
заснуць/спаць бы/як камень. Слуцк., Маст., Воран. Пра чалавека, які заснуў моцным, беспрабудным сном. Сержпутоўскі 1999, 169; Даніловіч, 229.
зацяцца як камень. Слон. Пра чалавека, які моцна і рашуча змоўк, заўпарціўся, зацяўся. Высл., 325; Санько, 133.
здаровы як камень. Мсцісл. Ухв. Пра вельмі здаровага, моцнага чалавека. Юрчанка 1969, 93.
зямля [перасохла] як камень. Жлоб., Мсцісл. Пра значную сухасць і цвёрдасць глебы. Мат. Гом., IV, 207; Юрчанка 1969, 72.
кануць як камень у ваду. Валож. ДА. Тое, што боўкнуць як камень у ваду.
кінуць што/каго як камень у ваду. Няўхв. Пра выкінутую рэч або чалавека, пакінутага на згубу. Янк., Пар., 85.
крэпкі як камень. Ухв. Пра вельмі здаровага, моцнага чалавека. Янк., 412.
ляжаць як камень. Мсцісл. Пра нерухомае ляжанне. Юрчанка, 186.
маўчаць (спаць) як камень. Хоц., Рэч. Пра чалавека, які нічога не выдаў, ні пра што не сказаў. ЛЦ, 65.
маўчаць як камень пры дарозе. Янк., Пар., 103. Тое ж.
моцны як камень. Ухв. Янк., 415. Тое, што крэпкі як камень.
Ні роду, ні плоду - як камень у воду. Віл., Гродз. Пра чалавека, што не мае нашчадкаў. ФА; Янкоўскі, 78; Цыхун, 189.
пайсці на дно як камень. Слуцк. Пра нешта цяжкае, што адразу пайшло на дно. Сержпутоўскі 1999, 72.
папярок горла стаў як камень. 1. Пра непрыемнае адчуванне ў час спажывання цяжкай, тлустай ежы. 2. Няўхв. Пра чалавека, які не дае жыць другому, перашкаджае яму. Ройзензон, 75.
прапасці як камень у воду. Слуцк. Пра рашучае знікненне чаго-, каго-н. Сержпутоўскі 1999, 68.
праўда як камень плавае. Ваўк. п. Іран. Пра няпраўду, выдумку. Federowski, 247.
скрытны як сподні жорнаў камень. Пра чалавека скрытнага, маўклівага, што не імкнецца да грамады. Высл., 385.
Сэрца не камень. Прык. Пра мяккасць, адчувальнасць, пачуццёвасць каго-н. Federowski, 274; Сержпутоўскі 1999, 62.
такая праўда як камень плавае. Іран. Пра адсутнасць праўды наогул. Янкоўскі, 217.
трапіць як камень у воду. Рэч. Pietkiewicz, 357. Тое, што прапасці як камень у воду.
трапіць як каса на камень. Гл. каса.
цвёрды як камень. Ваўк. п., Мсцісл., Івац. 1. Няўхв. Пра чорствы хлеб. 2. Ухв. Пра цвёрды характар прынцыповага чалавека. Federowski, 59; Янк., Пар., 186; Юрчанка, 186; ЗЗайкі.
цяжкі як камень. Мсцісл. Пра нешта вельмі цяжкае. Юрчанка, 186.
цяжка каму як камень на душы. Ваўк. п., Івац. Спачув. Пра моцныя душэўныя перажыванні. Federowski, 57; ЗЗайкі.
хто да песень як камень да вады. Іўеў. Іран. Пра няздатнага да спеваў чалавека. АВНЛ.
язык лятае як камень у млыне. Сак. п. Іран. Пра балбатлівага чалавека, што без перапынку круціць языком. Federowski, 126.
як камень з грудзей ссунуўся. Ваўк. п. Federowski, 135. Тое, што быццам камень з сэрца спаў.
як камень з душы спаў. Івац. ЗЗайкі. Тое ж.
як камень з сэрца спаў. Слон. Высл., 427. Тое ж.
як камень на шыі хто/што. Няўхв. Пра нешта, некага, што моцна абцяжарваюць чалавека. Янк., 445.
як сабака на камень - так ты пагараў. Няўхв. Пра вельмі няякаснае ворыва. СПЗБ 1, 422.
як [той] камень на бару. Вілен. Спачув. Пра самотную адзінокую жанчыну. Sielicki, 159.
Не выйсці беднаму з бяды, як каменю з вады. Слон. Прык. Пра вялікую цяжкасць вырвацца з беднасці. Арх. Гр.
дастанеш (трудно) як з каменя вады. Ваўк. п., Слон. Іран. Пра немагчымасць нешта дастаць, атрымаць. Federowski, 246, 314; Высл., 311.
ідзе як з каменя. Ваўк. п. Няўхв. Пра надта марудны рост раслін. Federowski, 122.

Паведаміць пра недакладнасьць