Рэлігія (ад лац. religio - набожнасць, святыня), светаўспрыманне, а таксама адпаведныя культавыя дзеянні, што абумоўлены верай у рэальнасць быцця Бога (або некалькіх багоў), «свяшчэннага» пачатку. Ідэйная аснова рэлігіі мае ідэалістычны характар, процілеглы матэрыялізму і атэізму. Важнейшая яе прыкмета - вера ў звышнатуральнае, у адносіны свету і чалавека да абсалютнай першаасновы быцця - да Бога, проціпастаўленне «зямных» і «нябесных» каштоўнасцей.

Першыя рэлігійныя вераванні, відаць, узніклі ў каменным веку 40-50 тыс. гадоў назад. Аб'ектамі рэлігійных адносін першабытнага грамадства станавіліся прыродныя з'явы, з якімі яно было звязана ў сваёй непасрэднай практыцы і якія ўнушалі страх і патрэбу ў абароне ад іх. Да першабытных формаў вераванняў адносяцца фетышызм, магія, татэмізм і анімізм. Рэлігійныя вераванні перыяду родавага ладу адлюстроўвалі спецыфіку пэўнай супольнасці людзей, характар сацыяльных сувязей, асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культуры. З разлажэннем родавых сувязей першабытныя культы ўступілі месца політэістычным рэлігіям ранняга класавага грамадства (мнагабожжа). На гэтай стадыі рэлігійнага развіцця звышпачуццёвыя ўласцівасці прадметаў аддзяліліся і ператварыліся ў самастойныя істоты, склаліся ўяўленні пра зямное і нябеснае існаванне. Узнікненне дзяржаў абумовіла стварэнне нацыянальна-дзяржаўных рэлігій (напрыклад, канфуцыянства, сінтаізм, індуізм, юдаізм). Паваротным пунктам у гісторыі рэлігіі стала з'яўленне сусветных рэлігій: будызму (6 ст. да н.э.), хрысціянства (1 ст.), ісламу (7 ст.). Галоўная асаблівасць сусветных рэлігій - адзінабожжа (Бог адзіны і ўніверсальны) і касмапалітычны характар, які дазваляе пераадолець нацыянальныя і дзяржаўныя межы. Сусветныя рэлігіі звернуты да ўсіх народаў, прапаведуюць усеагульную роўнасць бедных і багатых перад Богам, сацыяльную справядлівасць, абвяшчаюць залогам набыцця вечнасці (выратавання) маральныя (набожныя і дабрачынныя) паводзіны ў зямным жыцці. Пра паходжанне рэлігіі існуюць 2 процілеглыя пункты погляду. Атэістычна-матэрыялістычны (марксісцкі) - настойвае на зямных вытоках рэлігіі, тлумачыць прыроду рэлігіі праз яе сацыяльныя, гнасеалагічныя і псіхалагічныя карані. Багаслоўскі, рэлігійна-філасофскі - звязвае паходжанне рэлігіі са звышнатуральнай крыніцай: Богам, «абсалютам» як першапрычынай усяго існага. Нягледзячы на розныя пункты погляду на рэлігію, яна стала важным фактарам гуманізацыі грамадскіх адносін, духоўнага і маральнага ўзвышэння асобы, далучэння яе да высакародных ідэалаў дабра і справядлівасці.

Паведаміць пра недакладнасьць