На запыт знайшлося 317 артыкулаў

 1. 221
  трэскацца незак. трэскаецца, трэскаюцца; трэскаўся, трэскалася, трэскаліся
 2. 222
  трэскаць незак. трэскае, трэскаюць; трэскаў, трэскала, трэскалі
 3. 223
  трэснуцца зак., чым і без дап. трэснуся, трэснешся, трэснецца, трэснемся, трэснецеся, трэснуцца; трэснуўся, трэснулася, трэснуліся; трэснуўшыся
 4. 224
  трэснуць зак., каго-што, каму і без дап. трэсну, трэснеш, трэсне, трэснем, трэснеце, трэснуць; трэсні, трэсніце; трэснуў, трэснула, трэснулі; трэснуўшы
 5. 225
  трэставацца зак. і незак. трэстуецца, трэстуюцца; трэставаўся, трэставалася, трэставаліся
 6. 226
  трэставаць зак. і незак., што трэстую, трэстуеш, трэстуе, трэстуем, трэстуеце, трэстуюць; трэстуй, трэстуйце; трэставаў, трэставала, трэставалі; трэставаны; трэстуючы, трэставаўшы
 7. 227
  трэсці незак., каго-што, чым і без дап. трасу, трасеш, трасе, трасём, трасяце, трасуць; трасі, трасіце; трос, трэсла, трэслі; трасучы
 8. 228
  трэсціся незак. трасуся, трасешся, трасецца, трасёмся, трасяцеся, трасуцца; трасіся, трасіцеся; тросся, трэслася, трэсліся; трасучыся
 9. 229
  трэціравацца незак. трэціруюся, трэціруешся, трэціруецца, трэціруемся, трэціруецеся, трэціруюцца; трэціраваўся, трэціравалася, трэціраваліся; трэціруючыся
 10. 230
  трэціраваць незак., каго трэцірую, трэціруеш, трэціруе, трэціруем, трэціруеце, трэціруюць; трэціруй, трэціруйце; трэціраваў, трэціравала, трэціравалі; трэціраваны; трэціруючы
 11. 231
  тужыцца незак. тужуся, тужышся, тужыцца, тужымся, тужыцеся, тужацца; тужся, тужцеся; тужыўся, тужылася, тужыліся; тужачыся
 12. 232
  тужыць незак. тужу, тужыш, тужыць, тужым, тужыце, тужаць; тужы, тужыце; тужыў, тужыла, тужылі; тужачы
 13. 233
  тужэць незак. тужэе, тужэюць; тужэў, тужэла, тужэлі
 14. 234
  тузануцца зак. тузануся, тузанешся, тузанецца, тузанёмся, тузаняцеся, тузануцца; тузаніся, тузаніцеся; тузануўся, тузанулася, тузануліся; тузануўшыся
 15. 235
  тузануць зак., каго-што тузану, тузанеш, тузане, тузанём, тузаняце, тузануць; тузані, тузаніце; тузануў, тузанула, тузанулі; тузануўшы
 16. 236
  тузацца незак. тузаюся, тузаешся, тузаецца, тузаемся, тузаецеся, тузаюцца; тузайся, тузайцеся; тузаўся, тузалася, тузаліся; тузаючыся
 17. 237
  тузаць незак., каго-што тузаю, тузаеш, тузае, тузаем, тузаеце, тузаюць; тузай, тузайце; тузаў, тузала, тузалі; тузаючы
 18. 238
  туліцца незак. тулюся, тулішся, туліцца, тулімся, туліцеся, туляцца; туліся, туліцеся; туліўся, тулілася, туліліся; тулячыся
 19. 239
  туліць незак., каго-што тулю, туліш, туліць, тулім, туліце, туляць; тулі, туліце; туліў, туліла, тулілі; тулячы
 20. 240
  туляцца незак. туляюся, туляешся, туляецца, туляемся, туляецеся, туляюцца; туляйся, туляйцеся; туляўся, тулялася, туляліся; туляючыся

Паведаміць пра недакладнасьць