На запыт знайшлося 7724 артыкулы

 1. 1
  на I предлог
  1. с вин. в разн. знач. на; (при указании на целевое назначение чего-л. - ещё) для (чего);
  палажыць на стол положить на стол;
  насадзіць чарвяка на кручок насадить червяка на крючок;
  надзець чахол на крэсла надеть чехол на кресло;
  зваліць віну на кагоебудзь свалить вину на кого-л.;
  запісаць кнігу на брата записать книгу на брата;
  вярнуўся на фабрыку вернулся на фабрику;
  паехаць на Нёман поехать на Нёман;
  прыехаць на Палессе приехать на Полесье;
  прыйшлі на кватэру пришли на квартиру;
  ісці на святло идти на свет;
  дарога на Магілёў дорога на Могилёв;
  выйсці на дарогу выйти на дорогу;
  стаць на калені встать на колени;
  глянуць на бацьку посмотреть на отца;
  не злуйся на мяне не сердись на меня;
  паляванне на буйнога звера охота на крупного зверя;
  падобны на бацьку похож на отца;
  змяніць саху на плуг сменить соху на плуг;
  назначыць сустрэчу на нядзелю назначить встречу на воскресенье;
  адкласці на заўтра отложить на завтра;
  на гэты раз на этот раз;
  ноччу з суботы на нядзелю в ночь с субботы на воскресенье;
  з дня на дзень со дня на день;
  паехаў на два дні поехал на два дня;
  скупы на словы скупой на слова;
  майстар на выдумкі мастер на выдумки;
  непрыгожы на выгляд некрасивый на вид;
  асновы на зычны гук основы на согласный звук;
  аддаць дзіця на выхаванне отдать ребёнка на воспитание;
  цэгла на будаўніцтва кирпич на строительство (для строительства);
  выпрабаванне на трываласць испытание на прочность;
  вучыцца на доктара учиться на врача;
  працаваць на сям'ю работать на семью;
  зрабіць на злосць сделать назло;
  падняць на смех поднять на смех;
  паслаць тэлеграму на Новы год послать телеграмму на Новый год;
  адзеты на гарадскі манер одет на городской манер;
  перакласці на беларускую мову перевести на белорусский язык;
  здаць на «выдатна» сдать на «отлично»;
  на свежую галаву на свежую голову;
  зашпіліць на ўсе гузікі застегнуть на все пуговицы;
  працягнуцца на дзясяткі кіламетраў протянуться на десятки километров;
  па два трактары на брыгаду по два трактора на бригаду;
  дом на восем кватэр дом на восемь квартир;
  пабіць на дробныя часткі разбить на мелкие части;
  больш як на пяць тысяч рублёў более пяти тысяч рублей;
  сесці на самалёт сесть на самолёт;
  вынесці на мароз вынести на мороз;
  жыць на зарплату жить на зарплату;
  клікаць на дапамогу звать на помощь;
  2. с вин. (при указании на отрезок времени) в;
  два разы на тыдзень два раза в неделю;
  3. с вин. (при обозначении сферы деятельности) в;
  заступіць на пасаду дырэктара вступить в должность директора;
  4. с вин. поверх (чего);
  надзець на сарочку надеть поверх сорочки;
  5. с вин. (при обозначении сближения, столкновения, соприкосновения) о, об, обо;
  спатыкнуцца на пень споткнуться о пень;
  абаперціся няма на што опереться не обо что;
  6. разг., с вин. при словах хварэць, хворы и т.п. переводится беспредложными конструкциями с твор. п.:
  хварэць на тыф болеть тифом;
  хворы на грып больной гриппом;
  7. с предл. на; (при указании на количество частей, из которых состоит что-л. - ещё) о;
  кніга ляжыць на стале книга лежит на столе;
  трымаць на руках держать на руках;
  на прывязі на привязи;
  сумка на рэмені сумка на ремне;
  на ім ляжыць увесь клопат на нём лежат все заботы;
  прамова на сходзе речь на собрании;
  на тым беразе рэчкі на том берегу реки;
  жыць на вуліцы Купалы жить на улице Купалы;
  гэта было на Палессі это было на Полесье;
  цяжка на сэрцы тяжело на сердце;
  быць на ўтрыманні состоять на иждивении;
  спагнаць злосць на кім-небудзь сорвать зло на ком-л.;
  на гэтым сход быў закончаны на этом собрание было закончено;
  на захадзе сонца на закате солнца;
  на світанні на заре;
  стаяць на каленях стоять на коленях;
  на маіх вачах на моих глазах;
  на некаторай адлегласці на некотором расстоянии;
  паліто на ваце пальто на вате;
  хадзіць на лыжах ходить на лыжах;
  вазіць на кані возить на лошади;
  праверыць на практыцы проверить на практике;
  іграць на гітары играть на гитаре;
  смажыць на масле жарить на масле;
  лякарства на спірце лекарство на спирту;
  на беларускай мове на белорусском языке;
  калдобіна на калдобіне ухаб на ухабе;
  стол на трох ножках стол на (о) трёх ножках
 2. 2
  на II частица на;
  на, занясі брату на, отнеси брату;
  вось табе і на! вот тебе и на!;
  на табе! на тебе!
 3. 3
  наабапал нареч., предлог, см. абапал
 4. 4
  наабворваць сов. (во множестве) опахать
 5. 5
  наабгаблёўваць сов. (во множестве) обстрогать
 6. 6
  наабганяць сов. (во множестве) пропахать, окучить; опахать; см. абагнаць 5
 7. 7
  наабгон нареч., разг. в обгон, в обгонку
 8. 8
  наабдзіраць сов. (во множестве)
  1. ободрать; см. абадраць 1;
  2. очесать; см. абадраць 3
 9. 9
  наабівацца сов. (во множестве) обиться; отбиться; см. абабіцца 1
 10. 10
  наабіваць сов. (во множестве)
  1. обить; обшить;
  2. сбить, обить;
  1, 2 см. абабіць 1, 2
 11. 11
  наабіраць сов. (во множестве)
  1. обобрать;
  2. начистить;
  1, 2 см. абабраць 1, 2
 12. 12
  наабкалочваць сов. (во множестве) обтрясти; см. абкалаціць 1
 13. 13
  наабкопваць сов. (во множестве)
  1. окопать, обрыть;
  2. окучить;
  1, 2 см. абкапаць 1, 2
 14. 14
  наабломваць сов., см. наабломліваць
 15. 15
  наабломліваць сов. (во множестве) обломать; см. абламаць 2
 16. 16
  нааблупліваць сов. (во множестве) облупить; ободрать; см. аблупіць
 17. 17
  нааблушчваць сов. (во множестве) облущить, налущить
 18. 18
  наабменьваць сов. (во множестве) обменять
 19. 19
  наабмотваць сов. (во множестве) обмотать
 20. 20
  наабмываць сов. (во множестве) обмыть; см. абмыць 1

Паведаміць пра недакладнасьць