На запыт знайшлося 23 артыкулы

 1. 1
  явление ср. - з'ява, -вы ж.
  явление когерентное - з'ява кагерэнтная
  явление новое - з'ява новая
  явление параметрическое - з'ява параметрычная
  явление переноса - з'ява пераносу
  явление происходящее - з'ява, якая адбываецца
  явление радиального расширения канала разряда - з'ява радыяльнага расшырэння канала разраду
  явление ранее неизвестное - з'ява раней невядомая
  явление самовоздействия - з'ява самаўздзеяння
  явление Томаса - з'ява Томаса
  явление управляемого фокусирования ультразвуковых пучков - з'ява кіравальнага факусіравання ультрагукавых пучкоў
  явление физическое - з'ява фізічная
 2. 2
  явления - з'явы, з'яў
  явления гальваномагнитные - з'явы гальванамагнітныя
  явления динамические - з'явы дынамічныя
  явления поляризационные - з'явы палярызацыйныя
 3. 3
  являться (быть, служить чем-л.) - з'яўляцца
  являться автономной системой - з'яўляцца аўтаномнай сістэмай
  являться важным - з'яўляцца важным
  являться дискретным - з'яўляцца дыскрэтным
  являться источником радиационной опасности - з'яўляцца крыніцай радыяцыйнай небяспекі
  являться исходными данными для расчёта - з'яўляцца зыходнымі данымі для разліку
  являться многостадийным процессом - з'яўляцца шматстадыйным працэсам
  являться наиболее опасным - з'яўляцца найбольш небяспечным
  являться необходимым и достаточным условием - з'яўляцца неабходнай і дастатковай умовай
  являться одним из основных факторов - з'яўляцца адным з асноўных фактараў
  являться основной причиной - з'яўляцца асноўнай прычынай
  являться перспективным - з'яўляцца перспектыўным
  являться превалирующей формой реакции - з'яўляцца прэваліруючай формай рэакцыі
  являться развитием метода - з'яўляцца развіццём метаду
  являться регулярным во всех случаях - з'яўляцца рэгулярным ва ўсіх выпадках
  являться существенно новым результатом - з'яўляцца істотна новым вынікам
  являться существенным элементом - з'яўляцца істотным элементам
  являться универсальным - з'яўляцца універсальным
  являться экологически чистым - з'яўляцца экалагічна чыстым
 4. 4
  являющийся - які з'яўляецца
 5. 5
  явный - яўны
 6. 6
  ядерно-физический - ядзерна-фізічны
 7. 7
  ядерно-электромагнитный - ядзерна-электрамагнітны
 8. 8
  ядерно-энергетический - ядзерна-энергетычны
 9. 9
  ядерный - ядзерны
 10. 10
  ядро - ядро, -ра
  ядро атомное - ядро атамнае
  ядро деформируемое - ядро дэфармуемае
  ядро жидкое - ядро вадкае
  ядро когомологического инварианта - ядро кагамалагічнага інварыянта
  ядро лёгкое - ядро лёгкае
  ядро неаксиальное - ядро неаксіяльнае
  ядро непрерывного слитка - ядро неперарыўнага злітка
  ядро радиоактивное - ядро радыеактыўнае
  ядро слабое метаплектическое - ядро слабае метаплектычнае
  ядро среднее - ядро сярэдняе
  ядро тяжёлое - ядро цяжкае
  ядро урана - ядро урану
  ядро частицы - ядро часцінкі
  ядро чётно-нечётное - ядро цотна-няцотнае
  ядро чётно-чётное - ядро цотна-цотнае
 11. 11
  язык м. - мова, -вы ж.
  язык алгоритмический - мова алгарытмічная
  язык Вирта - мова Вірта
  язык высокого уровня - мова высокага ўзроўню
  язык графовый - мова графавая
  язык логического программирования - мова лагічнага праграміравання
  язык объектно-ориентированный - мова аб'ектна-арыентаваная
  язык программирования - мова праграміравання
 12. 12
  языковой - моўны
 13. 13
  яма - яма, ямы
  яма квантовая - яма квантавая
  яма потенциальная - яма патэнцыяльная
 14. 14
  ЯМР-спектроскопия - ЯМР-спектраскапія, ЯМР-спектраскапіі
 15. 15
  ЯМР-томограф - ЯМР-тамограф, ЯМР-тамографа
 16. 16
  ЯМР-томография - ЯМР-тамаграфія, ЯМР-тамаграфіі
  ЯМР-томография биологических объектов - ЯМР-тамаграфія біялагічных аб'ектаў
 17. 17
  яркий - яркі
 18. 18
  яркостный - яркасны
 19. 19
  яркость - яркасць, -ці
  яркость изображения - яркасць відарыса
  яркость струй продуктов сжигания - яркасць струменяў прадуктаў спальвання
 20. 20
  ячейка - ячэйка, -кі
  ячейка оперативной памяти - ячэйка аператыўнай памяці
  ячейка памяти - ячэйка памяці
  ячейка самоорганизующаяся - ячэйка самаарганізавальная
  ячейка фотогальваническая - ячэйка фотагальванічная
  ячейка электродиффузионная - ячэйка электрадыфузійная

Паведаміць пра недакладнасьць