На запыт знайшлося 114 артыкулаў

 1. 81
  выклікаць, абудзіць (перан.)
 2. 82
  выкрасліць, закрэсліць, выкасаваць, закасаваць
 3. 83
  вымаўленне, вымова, акцэнт, дыкцыя
 4. 84
  вымаць, выцягваць
 5. 85
  вынік, здабытак, падрахунак, рэзультат; скутак (разм.); след (перан.)
 6. 86
  вынослівасць; гарт, загартоўка (перан.)
 7. 87
  выразны, акрэслены, каларытны; яркі, яскравы, празрысты, рэзкі, строгі, рэльефны (перан.)
 8. 88
  выратаванне, уратаванне, ратунак, паратунак, збаўленне, збавенне, выйсце, выхад
 9. 89
  вырашыць, рашыць; развязаць (перан.)
 10. 90
  высакароднасць; рыцарства (перан., кніжн.)
 11. 91
  высакародны, велікадушны; высокі (кніжн.); святы, найсвяцейшы (выс.); рыцарскі (перан.)
 12. 92
  выслоўе, афарызм / павучальнае: сентэнцыя (кніжн.)
 13. 93
  высока □ да нябёс, да хмар
 14. 94
  высокі; высозны, высачэзны, высачэнны (разм.); паднябесны, небасяжны (перан., паэт.) / пра чалавека: сажнёвага росту, у сажань; рослы, даўгавязы (разм.); доўгі (перан.) / пра дрэва: выносны, выносісты, вынёслы; цяглы (разм.)
 15. 95
  выспець, даспець, саспець, паспець
 16. 96
  выцерпець, нацярпецца, пацярпець, вытрываць, вытрымаць, вынесці, знесці, перанесці □ хапіць гора
 17. 97
  выць, заводзіць, енчыць, скавытаць
 18. 98
  выцяцца, ударыцца, стукнуцца; рэзнуцца, разануцца, трэснуцца (разм.)
 19. 99
  выцяць, вытнуць, ударыць, стукнуць / чым-небудзь лёгкім: пляснуць, сцебануць, сцёбнуць, хвастануць, хвасянуць, хвоснуць, ляснуць / нагою (пра капытных жывёл): убрыкнуць; спляжыць, апляжыць, грукнуць, бэцнуць, бацнуць, трахнуць, гакнуць, гахнуць, ахнуць, трэснуць, дзеўбануць, заехаць, з'ехаць, змазаць, уляпіць, урэзаць, агрэць, загрэць, угрэць, жарнуць, смальнуць, засмаліць, тузануць, улупіць, лупянуць, свіснуць (разм.) / чым-небудзь цяжкім: сунуць, садануць, гваздануць, гвазнуць, звездануць, джвугнуць (разм.) / чым-небудзь лёгкім: пацягнуць, перацягнуць, паласнуць, шлёгнуць, шлёпнуць, шлягануць, сперазаць, аперазаць, шмаргануць, хлестануць, хлыснуць, джгануць (разм.) / па твары: аплявушыць (разм.); грунуць, збабоўчыць, кашкануць (абл.); даць, пачаставаць, секануць, пекануць (перан.) □ заляпіць аплявуху
 20. 100
  вычарпацца; вытахнуцца (разм.); сесці (перан.)

Паведаміць пра недакладнасьць