На запыт знайшлося 149 артыкулаў

 1. 121
  upset [ˌʌp'set]
  I a расхваляваны, засмучаны
  II v (upset)
  1. перакульваць
  2. разладжваць (планы)
  3. засмучаць, псаваць настрой
 2. 122
  upside down [ˌʌpsaɪd'daun] adv уверх дном, дагары нагамі
 3. 123
  upstairs [ˌʌp'stɛəz] adv на верхнім паверсе, наверсе; наверх
  go upstairs паднімацца наверх
 4. 124
  upsurge ['ʌpsə:dʒ] n уздым (радасці, крыўды і да т.п.)
 5. 125
  up-to-date [ˌʌptə'deɪt] a сучасны
 6. 126
  uptown [ˌʌp'taun] adv амер. (у напрамку) ад цэнтра горада
 7. 127
  upwards ['ʌpwədz] adv уверх
  children of three and upwards дзеці ад трох і старэйшыя
 8. 128
  urban ['ə:bən] a гарадскі
 9. 129
  urge [ə:dʒ] v
  1. падганяць
  urge on a horse (a team) паганяць каня (падбадзёрваць каманду)
  2. упэўніваць; настойваць
 10. 130
  urgency ['ə:dʒənsɪ] n пільнасць; пільная патрэба
  matter of great urgency пільная (неадкладная) справа
 11. 131
  urgent ['ə:dʒənt] a
  1. пільны, тэрміновы, неадкладны
  2. настойлівы (тон, патрабаванне і да т.п.)
 12. 132
  urine ['juərɪn] n мача
 13. 133
  urn [ə:n] n урна (сасуд)
 14. 134
  us [ʌs] pron нас, нам, намі
  it's us! гэта мы!
 15. 135
  usage ['ju:zɪdʒ] n ужыванне
 16. 136
  use [ju:s]
  I n
  1. ужыванне, карыстанне, выкарыстанне
  make use of smth ужываць што-н., карыстацца чым-н.
  2. карысць; толк, сэнс; выгада
  is there any use? ці варта?
  it's no use doing it няма сэнсу гэта рабіць
  be of no use быць бескарысным
  be out of use выйсці з ужытку
  what's the use? які сэнс?
  II v [ju:z]
  1. выкарыстоўваць, карыстацца; ужываць
  get used to smth прызвычаіцца (прывыкнуць) да чаго-н.
  2. he used to... ён меў звычай...
  I used to see him often я часта з ім бачыўся
 17. 137
  useful ['ju:sful] a карысны; прыдатны
 18. 138
  useless ['ju:slɪs] a бескарысны; дарэмны, марны
 19. 139
  user ['ju:zə] n спажывец; карыстальнік
  library user чытач
 20. 140
  usher ['ʌʃə]
  I n тэатр. білецёр
  II v уводзіць, праводзіць

Паведаміць пра недакладнасьць