На запыт знайшлося 596 артыкулаў

 1. 101
  закидати
  1. кідаючы што-н., запоўніць (адтуліну, яму і г.д.), засыпаць, пакрыць;
  2. перан. намякаць на што-н;
  ˜ закидати сети — ашукваць, падманваць каго-н.
 2. 102
  закладати
  1. закладваць аснову чаму-н., засноўваць;
  2. аддаваць у заклад;
  ˜ закладати заруки — заручацца;
  3. накладваць (штраф, арышт);
  4. закрываць, засланяць;
  5. закідваць, расстаўляць (сеці, сіло і г.д.)
 3. 103
  закладень (закладникъ) — цяглец, які пераходзіў на службу да свецкіх ці духоўных феадалаў для пазбаўлення ад дзяржаўнага цягла, губляючы пры гэтым асабістую свабоду
 4. 104
  закладка — падшэўка, падкладка
 5. 105
  закладъ
  1. рэч, маёмасць, часова аддадзеная таму, хто дае пазыку;
  2. зарука, гарантыя звароту пазыкі або выканання абавязацельстваў;
  3. умова, дагавор, пагадненне
 6. 106
  закладыны — закладзіны (частаванне пасля закладкі дома)
 7. 107
  заклание — ахвяра
 8. 108
  заклати
  1. закалоць, забіць;
  2. прынесці ахвяру
 9. 109
  заколотати — пастукаць, падаць сігнал стукам
 10. 110
  законка — судовае абвінавачванне
 11. 111
  законне (законно) прысл. — у адпаведнасці з законам;
  ˜ мешкати законне — жыць у шлюбе
 12. 112
  законникъ
  1. святар, манах;
  2. знаўца закону рэлігійнага веравучэння;
  3. той, хто строга прытрымліваецца закону;
  4. перан. абаронца, заступнік
 13. 113
  законница
  1. манашка;
  2. адзенне, якое надзявае свяшчэннік пры набажэнстве
 14. 114
  законъ
  1. рэлігія, вера, веравызнанне;
  ˜ законъ греческий — праваслаўнае веравызнанне;
  ˜ законъ римский — каталіцкае веравызнанне;
  ˜ законъ жидовский — юдэйскае веравызнанне;
  ˜ законъ Христовъ (божий, господний, святый) — хрысціянскае веравызнанне;
  2. сукупнасць прадпісанняў якой-н. рэлігіі;
  ˜ Ветхий (старый) и новый законъ — старажытная, дахрысціянская і хрысціянская часткі Бібліі;
  ˜ вторый законъ — другазаконне, назва часткі свяшчэннага пісання - пятай кнігі Майсея, якая прадстаўляе сабой кароткі паўтор законаў, змешчаных у першых чатырох яго кнігах;
  ˜ законъ Моисеевъ — часткі свяшчэннага пісання, якія прыпісваюцца прароку Майсею, заканадаўцу Юдэі;
  3. манаскае таварыства, ордэн каталіцкай царквы з пэўным статутам;
  ˜ вступити въ законъ, принять законъ — прыняць манаскі сан;
  ˜ выступити (выйти) зъ закону — выйсці з манаскага ордэна;
  ˜ въ законъ постригати — аддаваць у манаства;
  4. устанаўленні, прадпісанні свецкай улады;
  5. сувязь паміж з'явамі; закон развіцця прыроды;
  6. правіла, звычай;
  7. шлюб;
  ˜ мешкати въ законе — жыць у шлюбе
 15. 115
  закопъ — роў, траншэя
 16. 116
  закосное (закосъ) — грашовы падатак за кашэнне сена
 17. 117
  закота (закотъ) — запруда для лоўлі рыбы
 18. 118
  закрачати (закрочати) — перашкаджаць, шкодзіць
 19. 119
  закретъ
  1. каморка;
  2. прыбіральня
 20. 120
  закристия (закрестия) — рызніца

Паведаміць пра недакладнасьць